KONFERANS VE SEMPOZYUMLAR, BİLDİRİ KONULARI

101. Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan - Akhmet Yassawi University - National Academy of Sciences, Historical Geography of Central Asia, Almaty 3-4 June 2024 (Territorial Disputes between Chingizids).

100. Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası Dünya Tarihinde Kıpçaklar Sempozyumu, İstanbul, 14 Mayıs 2024 (Kıpçak-Rus İlişkileri).

99. Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, International Conference "Golden Horde and its Heritage", Turkistan, 25-26 April 2024 (Relations of the Golden Horde with the Ottoman Empire).

98. Tatarstan Academy of Sciences, International Conference "History and Culture of Peoples Steppe Eurasia: Traditions and Interaction", Kazan 30-31 March 2024 (About the "Ilkhan" title).

97. St. Petersburg - Türkiye İlmî ve Kültürel Münasebetler Geliştirme Vakfı, Rus ve Türk Araştırmacıların Gözünden 1877-1878 Türk-Rus Savaşı Çalıştayı, St. Petersburg, 23 Ekim 2023 (Türkiye'de 1877-1878 Türk-Rus Savaşı'na Dair Araştırmalar).

96. İstanbul Üniversitesi - Moğolistan Devlet Üniversitesi, IV. Türk-Moğol Tarih Çalıştayı, 27-28 Eylül 2023 (Cuci'nin Hayatına Dair İhtilaflı Meseleler).

95.Türk Tarih Kurumu - Pamukkale Üniversitesi, Maveraünnehir'den Anadolu'ya Tarihin Derin Kökleri ve Tarihçilik Çalıştayı, 19-21 Eylül 2023 (Cengiz Han'dan Emîr Timur'a Kadarki Dönemde Maveraünnehir).

94. University of Vienna, İnternational Conference The Golden Horde Empire (Ulus of Jochi) and Ulytau, 12 September 2023 (Golden Horde in the Historical Stories of Russian Chronicles).

93. University of Vienna, İnternational Conference Historical Maps on the Kazakh Khanate and it's Adjacent Regions in the 16-19 centuries, 19-20 June 2023 (Geography of the Golden Horde's yarlıks).

92. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Akademik Eğitim Konferansları, Rami Kütüphanesi, İstanbul 22 Mart 2023 (Rus Kaynaklarında Türkler).

91. Tataristan Cumhuriyeti Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü Altın Orda Araştırmaları Merkezi, VII. Uluslararası Altın Orda Forumu, Kazan 14-16 Aralık 2022 (Altın Orda-İlhanlı Münasebetlerinde İslam Faktörü).

90. Marmara Ün. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Güz Seminerleri, İstanbul, 13 Ekim 2022 (Ukrayna'da III. Dünya Savaşına Doğru).

89. Türk Tarih Kurumu, XIX. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 3-7 Ekim 2022 (Savaş ve Barışın Habercisi: Altın Orda Elçileri).

88. Azerbaycan Cumhuriyeti Meclisi - TBMM - Azerbaycan Diplomasi Akademisi - Uluslararası Balkan Ün., INCSOS VII Karabağ Uluslararası Kongresi, Bakü, 2-4 Haziran 2022 (Kafkasya'da İki Kardeş Ulsusun Mücadelesi: Altın Orda - İlhanlı Münasebetleri).

87. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Araştırmaları Merkezi, Uluslararası Ayasofya Sempozyumu, İstanbul, 27-29 Mayıs 2022 (Rus Tarihini Ayasofya Üzerinden Okumak).

86. Marmara Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - UKİD - Ümraniye Belediyesi, Türk Tarihinin Kadim Şehirleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 17-18 Mayıs 2022 (Türk Dünyasının İlim ve Kültür Merkezi: Kazan).

85. Marmara Ün. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Marmara Ün. Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Karadeniz Enstitüsü, İstanbul, 20 Aralık 2021 (Putin Dönemi Rusya Federasyonu'nun Dış Politikası).

84. Türk Ocakları İstanbul Şubesi, Türk Dünyasının Aksakalı Nursultan Nazarbayev Sempozyumu, İstanbul, 25 Kasım 2021 (Bağımsızlığın İlk Zorlu Yıllarında Nazarbayev'in Temel Stratejisi).

83. Marmara Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, TTK, Üsküdar Belediyesi, Karabağ'ın Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 12-13 Ekim 2021 (Rusya'nın Karabağ Siyaseti (1991-2021)).

82.Ş. M. Tarih Enstitüsü Altın Orda Araştırmaları Merkezi, Altın Orda Tarihinin Arapça, Farsça ve Osmanlıca Kaynakları, Kazan, 26 Kasım 2020 (Osmanlı Kaynaklarında Altın Orda'ya Dair Bilgiler).

81.TÜBA -Alanya Üniversitesi, Çengiz Han ve Mirası, Workshop, 15 Eylül 2020 (Rus Yıllıklarındaki Tarihî Hikayelerde Altın Orda).

80.İstanbul Ün. - TTK - KFU - Ahmet Yesevi Ün. - Ş. Mercani Tarih Enstitüsü, Altın Orda ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, 25-26 Kasım 2019 (Altın Orda'nın Dış Politikasında Emirlerin Rolü).

79.RİSİ - APM, The current situation and prospects for Russia - Turkey cooperation in the Middle East, 15-16 October 2019 (The impact of Syrian refugees on Turkey).

78.T. C. Kültür Bakanlığı - İnsan ve Medeniyet Hareketi - İstanbul Üni., Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan Paneli, Taşkent, 20 Eylül 2019 (Türkiye-Özbekistan İlişkilerine Türkiye'den Bakış).

77Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü - IRSICA - Z. M. Bünyadov Şarksinaslık Enstitüsü, İslam Sivilizasiyasi Qafqazda II. Beynelhalk Simpoziumu, Bakı, 10-13 July 2019 (Kafkasya'da İki Kardeş Ulusun Mücadelesi: Altın Orda - İlhanlı Münasebetleri).

76.Tataristan Bilimler Akademisi - Türk Tarih Kurumu - Kazan Federal Üniversitesi, I. Uluslararası Altın Orda Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Kazan, 12-16 Haziran 2019 (Türkiye'de Altın Orda Araştırmalarının Tarihi).

75.Türk Tarih Kurumu - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası (İdeoloji - Diplomasi - Savaş - Fetih) Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Nisan 2019 (Rus Kaynaklarında Fatih ve Dönemi).

74.Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihinde Liderler ve Liderlik Stratejileri Sempozyumu, 19-20 Mart 2019 (Avrasya Fatihi Cengiz Han).

73.TESAM, III. Uluslararası TESAM Sosyal Bilimler Kongresi: “Yerelden Küresele Türkiye - Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Yarını”, İstanbul, 11-12 Ekim 2018 (Türkiye’nin Rusya Federasyonu İçerisindeki Türk Cumhuriyetleri İle İlişkileri).

72.Türk Tarih Kurumu, XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1-5 Ekim 2018 (Osmanlı Kaynaklarında Altın Orda Devleti).

71.Kapadokya Üniversitesi, Rusya-Türkiye İlişkilerinde Enerji Çalıştayı, Kapadokya, 26-28 Eylül 2018 (Rusya'nın Enerji Politikasında Türkiye'nin Yeri).

70.Rusya Bilimler Akademisi St. Petersburg Antropoloji ve Etnografya Müzesi, Rus Arşivlerinde Rusya ve Türkiye (1920-30'lu Yıllar), St. Petersburg, 21 Eylül 2018. (XX. Yüzyılın Başında Türkiye ile Rusya Arasında Ekonomi Alanında Gelişen İşbirliği).

69.Tataristan İlimler Akademisi G. İbragimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Ayaz İshakî ve XX. Yüzyıl Başında Tatar Millî Uyanışı, Kazan, 6-7 Eylül 2018 (İdil Urallı Bilim Adamlarının Türkiye'de Tarihçiliğin Gelişimine Katkısı).

68.İstanbul Üniversitesi, II. Türk-Moğol Tarih Çalıştayı, İstanbul, 16-17 Mayıs 2018 (Türk ve Moğol Tarihinde "Tatar" Meselesi).

67.Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bahar Seminerleri, İstanbul, 27 Nisan 2018 (Günümüzde Rusya Federasyonu ve Türk-Rus İlişkileri).

66.Yeditepe Üniversitesi, I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, İstanbul, 19-21 Nisan (Türk-Rus Münasebetlerinde Yeni Dönem).

65.Bağcılar Belediyesi, Türkiye’de Kazak Göçünün 65.Yılı Paneli, İstanbul, 15 Kasım 2017 (Türk Halklarının Türkiye’ye Göçleri Çerçevesinde Kazakların 1952 Göçü).

64.RİSİ-APM, Rusya ve Türkiye: Bölgesel İşbirliğinin Sorunları Toplantısı, St. Petersburg, 13 Eylül 2017 (Moskova’nın Orta Doğu Poltikasına Türkiye’den Bakış).

63.Ankara Ün. Asya - Pasifik Çalışmaları Merkezi, Türk-Japon İşadamları Derneği, IV. Uluslararası Abdürreşit İbrahim Sempozyumu, 7 Mart 2017 (Abdürreşit İbrahim ve İdil Ural Türklerinin Anadolu’ya Göçleri).

62.Rusya Bilimler Akademisi Şark El Yazmaları Enstitüsü, Abhazı i Abazinı v Rossiysko-Turetskih Otnoşeniyah (Naçalo XX Veka), St. Petersburg, 28.12.2016 (Türkiye Historiyagrafisinde “Çerkes Konusu”).

61.Bilim Sanat Vakfı, Post-Sovyet Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 25. Yıl Dönümü, İstanbul, 12 Kasım 2016 (Bağımsızlık Sonrasında Türk Cumhuriyetlerinin Dış Politikaları).

60.İNSAMER, Güz Dönemi Seminerleri (Rusya-Kafkasya), İstanbul, 12 Kasım 2016 (Rusya'nın Kafkasya Politikası).

59.TTK, Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsanî Krizler (1914-2016) Sempozyumu, 3 Kasım 2016 (Rusya’nın Suriye Politikası).

58.Medeniyet Üniversitesi – Üsküdar Belediyesi, 15 Temmuz Gururumuz Üsküdar’da Ve Her Yerde, İstanbul, 25 Ekim 2016. (Rusya’nın 15 Temmuz Darbe Girişimine Yaklaşımı).

57.Dumlupınar Üniverstesi - Kütahya Belediyesi - Kütahya Valiliği, 15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Dünyasındaki Yansımaları, Kütahya, 26-28 Ağustos 2016 (15 Temmuz Darbe Girişimi’nin Rusya’daki Yansımaları).

56.ASKAT, Evliya Çelebi, Rumeli Sağ Kol, Edirne ve Kırım Seminer Programı, Ankara, 16 Nisan 2016 (Tarihten Günümüze Kırım).

55.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Politika ve Diplomasi Okulu “Ortadoğu Çalışmaları“, İstanbul, 20 Mart 2016 (Rusya’nın Orta Doğu Politikası).

54.Üsküdar Belediyesi, Okur-Yazar Buluşması. Rusların Gözüyle Türkler, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, 25 Aralık 2015.

53.MSGSÜ Tarih Kulübü, Geçmişten Günümüze Türkiye-Rusya Münasebetleri, 22 Aralık 2015.

52.SETA Güvenlik Araştırmaları Merkezi, Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Orta Doğu Stratejileri, 20 Kasım 2015 (Rusya’nın Orta Doğu Politikası).

51.MSGSÜ, Kuruluşunun 550. Yılı Dolayısıyla Kazak Hanlığı’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi Paneli, 11 Kasım 2015 (İdil Ural ve Orta Asya’daki Hanlıklar ve Kazak Hanlığı).

50.Bilim ve Sanat Vakfı, Rusya’nın Suriye Müdahalesinin Küresel ve Bölgesel Yansımaları, 7 Kasım 2015 (Rusya’nın Hamlesini Anlamak).

49.İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi, Rusya’nın Suriye Hamlesi Paneli, 14 Ekim 2015.

48.Kazan Federal Üniversitesi - Türk Dil Kurumu - Yunus Emre Enstitüsü - Ankara Üniversitesi, III. Uluslararası Abdürreşid İbrahim Geçmişten Günümüze Rusya Müslümanları Ve Matbuat Hareketleri Sempozyumu, Kazan, 26-29 Haziran 2015 (İdil-Urallı Bilim Adamlarının Eserleri ve Faaliyetleri İle Türkiye’de Tarih Biliminin Gelişimine Katkıları)

47.Tataristan Bilimler Akademisi - Saratov Devlet Üniversitesi, İstoriko-Arheologiçeskoe Nasledie Zolotoy Ordı na Territorii Saratovskogo Povoljya: Uvek - Proşloe, Nastoyaşee, Buduşee, 4-6 Haziran 2015 (Soobşeniya Osmanskih İstoçnikov o Gorodah na Territorii Zolotoy Ordı / Osmanlı Kaynaklarına Göre Altın Orda Şehirleri).

46.Kuban Devlet Üniversitesi, Rossiya - Turtsiya: İstoriya i Sovremennosty (Rusya - Türkiye: Tarih ve Günümüz) Telekonferans Kuban-İstanbul, 20 Mayıs 2015 (Komşuluktan Stratejik İşbirliğine Türk-Rus Münasebetleri).

45.Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, Türk-Rus Münasebetlerinde Savaşsız Yıllar, 22 Nisan 2015 (Lenin-Atatürk Dostluğu).

44.MSGSÜ - Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Sovyet Tarh Yazıcılığı ve Kazakistan Tarihinin Meseleleri, 15-16 Nisan 2015 (Sovyet Tarih Yazımında Altın Orda).

43.İnstitut İstorii İmeni Ş. Mercani Tsentr İssledovaniy İstorii Zolotoy Ordı İmeni M. A. Usmanova, İstoçnikovedenie İstorii Zolotoy Ordı: Traditsii i Novatsii, 17-18 Mart 2015 (Yarlıki Zolotoordınskih Hanov: Perspektivı İzuçeniya“).

42.Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu, Bişkek, Kırgızistan, 20-22 Kasım 2014 (İdil Ural Türklerinin Sabantuylarında Spor Oyunları).

41.XVII. Türk Tarih Kurumu Kongresi, Ankara, 15-17 Eylül 2014, (Rusya'daki İlk Türkçe-Tatarca Matbu Yayın: I. Petro'nun Bildirgesi (1722)).

40.Tarihimize Doğru Tarih Dergisi, Türk Devletleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, Gebze, 9-10 Nisan 2014 (Altın Orda Kültürü ve Medeniyeti).

39.İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Turetsko-Belorusskie Otnoşeniya: Perspektivı Novogo Buduşego, İstanbul, 19 Şubat 2014, (Turetsko-Belorusskie Otnoşeniya: Sotrudniçestvo v Ramkah Potentsiala).

38.Marmara Üniversitesi - EkoAvrasya, Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 2-3 Aralık 2013 (Karadeniz’deki Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri).

37.ORSAM-RİSİ, Orta Doğu’da Kürtler ve Bölgenin Geleceğine Etkisi Çalıştayı, İzmir, 28 Ekim 2013, (Türk-Rus İlişkileri ve Kürtler).

36.Türk Tarih Kurumu - Ş. Mercani Tarih Enstitüsü, Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri Sempozyumu, Ankara, 25-26 Nisan 2013 (Akdes Nimet Kurat ve Türkiye’de Tatar Tarihine Dair Araştırmalar).

35.VII. Uluslararası UCAWE (Dünya Kültür ve Sanat Üniversiteleri) Kültürlerarası İletişimde Avrasya Geleneği ve Modernite Sempozyumu, İstanbul, 16-17 Nisan 2013 (Tarih Boyunca Türk-Rus İlişkileri ve Kültürel Etkileşim).

34.ORSAM-RİSİ, Türk-Rus İlişkileri: Mevcut Durum ve Perspektifler Çalıştayı: St. Petersburg, 27-30 Mart 2013, (Komşuluktan Stratejik İşbirliğine Türk-Rus Münasebetleri).

33.Tataristan İlimler Akademisi - IRCİCA - Rossiyskiy İslamskiy Universitet, İslamskaya Kultura v Volgo-Uralskom Regione, Kazan, 9-12 İyunya 2012 (Altın Orda-Osmanlı Münasebetleri).

32.ORSAM-RİSİ, Amerikan Askerlerinin Irak’tan Çekilmesinden Sonra Bölgesel Güvenlik Sorunları Çalıştayı, Rostov na Donu, 17 Mayıs 2012 (Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikasının Türkiye’den Görünümü).

31.Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Ümraniye Belediyesi, Bağımzıslıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 11-12 Mayıs 2012 (SSCB’nin Yıkılışından Günümüze Rusya’nın Orta Asya Siyaseti).

30.Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi, I Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum 2-4 Mayıs 2012 (Günümüz Türk-Ermeni Münasebetlerinde Rusya Faktörü).

29.Pyatigorsk Dil Bilimi Devlet Üniversitesi - Atatürk Araştırma Merkezi - Atatürk Kültür Merkezi, Türk-Rus İlişkileri IV. Çalıştayı, Pyatigorsk, 28-29 Kasım 2011 (Ankara’nın Yeni Osmanlıclık Siyaseti Çerçevesinde Türk-Rus İlişkileri).

28.Türk Tarih Kurumu - Tataristan İlimler Akademisi Ş. Mercani Tarih Enstitüsü, İdil Ural Tarihi Sempozyumu, Ankara, 10-12 Ekim 2011 (Osmanlı’dan Günümüze Türk-Tatar Münasebetlerine Genel Bir Bakış).

27.T.C. Başabakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü - Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi - Atatürk Kültür Araştırmaları Merkezi - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 5-6 Ekim 2011 (Rusya’nın Orta Asya Politikaları).

26.Tataristan İlimler Akademisi, II. Vsemirnıy Forum Tatarskih Uçönnıh, Kazan, 30 Eylül - 1 Ekim 2011 (Sotrudniçestvo Mejdu Turtsiyey i Tatarstanom v Oblasti İzuçeniya Tatar).

25.Atatürk Araştırma Merkezi - Atatürk Kültür Merkezi, Toplumların Birbirine Bakışı. Türk-Rus İlişkileri III. Çalıştayı, Ankara, 28 Nisan 2011 (Atatürk ve Türkiye’deki Tatar Diasporası).

24.Akademiya Nauk Respubliki Tatarstan İnstitut İstorii İmeni Ş. Mercani Tsentr İssledovaniy İstorii Zolotoy Ordı İmeni M. A. Usmanova - Gosudarstvennıy İstoriko-Arhitekturnıy i Hudojestvennıy Muzey-Zapovednik Kazanskiy Kremly, Mejdunarodnıy Zolotoordınskiy Forum, Kazan, 29-30 Marta 2011, (Vzaimootnoşeniya Zolotoy Ordı s Vizantiyey (1261-1453)).

23.Türk Tarih Kurumu - ORSAM, Orta Doğu’ya Türk-Rus Bakışı Sempozyumu, Ankara, 4 Mart 2011 (Orta Doğu’da Türk-Rus Rekabeti).

22.Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Uluslararası Tarih İçinde İstanbul Sempozyumu, İstanbul, 14-17 Aralık 2010 (Rus Elçi P. A. Levaşov’un Raporunda (1763-1774) İstanbul).

21.Atatürk Araştırma Merkezi - Atatürk Kültür Merkezi - St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkiler II. Çalıştayı, St. Petersburg, 28-29 Eylül 2010 (Enerji Alanında Rus-Türk İlişkileri).

20.XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-24 Eylül 2010 (XVI. Yüzyılda Rus Elçisi İ. P. Novosilytsev’in Osmanlı Devleti’ne Seyahati ve İlgili Raporu).

19.Akademiya Nauk Respubliki Tataristan, İnstitut İstorii Mercani, İstoriçeskaya Geyografiya i Sotsiyokulturnıye Razvitiye Srednevekovıh Türko-Tatarskih Gosudarstv (XV-Vtoraya Trety XVIII vv), Kazan, 16-17 Mart 2010 (Astrahanskiy Pohod Sultana Selima: Priçinı i Perspektivı).

18.Akademiya Nauk Respubliki Tataristan, İnstitut İstorii Mercani, Tsentr İssledovaniy Zolotoordınskih Tsivilizatsiy, Politiçeskaya i Sotsialno-Ekonomiçeskaya İstoriya Zolotoy Ordı, Kazan, 17 Mart 2009, (İssledovaniya o Zolotoy Orde v Turtsii).

17.IRCİCA - Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan; the Russian Academy of Sciences, Ufa Sciences Centre and the Russian Academy of Sciences; Ufa Sciences Centre, Institute of History, Language and Literature, Third International Congress on Islamic Civilization ın the Volga-Ural Region, Ufa, 14-16 Ekim 2008 (Altın Orda’nın Rusya’ya Etkileri).

16.İstanbul Kafkas Derneği, Kosova’nın Bağımsızlığı Sonrasında Rusya’nın Çeçenistan, Güney Osetya ve Abhazya Politikası, İstanbul, 11 Mayıs 2008.

15.ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Tarihten-Bugüne Türk-Rus İlişkileri ve Avrasya’da Enerji Oyunları, Güzelyurt, 17 Mart 2008.

14.Center for South, Central, Southeast Asian - Southweast Pacific Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, International Seminar Mongolia in the Twenty First Century, New Delhi, 23-24 November 2007, (Relationship Between Russia and Mongolia within the Context of Power Struggle).

13.IRCİCA, Islamic Civilization in Central Asia, Astana, 4-7 Eylül 2007, (Altın Orda Örneğinde Çengiz Han ve Varislerinin Müsamahalı Dini Politikalarının Türk Dünyasına Etkileri).

12.Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü - Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu, Karadeniz Jeostratejisi ve Kırım Türkleri, Ankara, 15 Mayıs 2007, (Ukrayna’daki Gelişmeler ve Türkiye-Ukrayna İlişklerinin Geleceği).

11.Akademiya Nauk Tatarstana-İnstitut İstorii Mercani-Ministerstvo Obrazovaniya i Nauki RT-Assotsiatsiya Prepodovateley İstoriyi Tatarstana, Mejunarodnıy Kongress “Rossiyskaya İstoriçeskaya Nauka na Sovremennom Etape: Perspektivı İssledovaniya i Realizatsiyi Natsionalnoy Obrazovatelnoy Politiki“, Kazan, 18-19 Nisan 2007, (İstoriya Zolotoy Ordı Kak Çasty Rossiyskoy İstorii).

10.Kütahya Belediyesi - Kültür Araştırmaları Derneği, İdil-Ural Araştırmaları, Kütahya, 11-12 Kasım 2006, (Tatar Diasporası).

9.Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, İstanbul, 8 Kasım 2006, (Tataristan Örneğinde Putin’in Merkeziyetçi Politikası Çerçevesinde RF İçindeki Türk Cumhuriyetleri).

8.ASAM, Stratejik Öngörü 2023, Ankara, 9-13 Ekim 2006, (Rusya Federasyonu’nun Stratejik Analizi).

7.International Institute for the Study of Nomadic Civilization, Internatioanl Conference on “History and Tradition of Mongolian Statehood”, Ulan Batur, 29-30 June 2006, (The Fight Of Two Mongol Countries).

6.Ukrayna Stratejik Araştırmaları Enstitüsü (Natsionalynıy İnstitut Strategiçeskih İssledovaniy), Ukraine-Turkey relations: Current state and perspectives of development, Odessa, 26 May 2006, (Komşuluktan Stratejik İşbirliğine Türkiye-Ukrayna İlişkileri).

5.Kültür Araştırmaları Derneği-Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Kimlik ve Kültür Sempozyumu, İstanbul, 14-17 Haziran 2005, (Tatar Kimliği’nin Tarihçesi).

4.Ayaz Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı, Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı, İstanbul, 22-24 Nisan 2005, (Nogay, Mamay ve Edigey Örneklerinde Emir/Mirzaların Altın Orda Devleti’nin Yıkılmasındaki Rolü).

3.Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, İstanbul, 25-26 Kasım 2004, (Tatar Prensesi Süyümbike’nin Efsanevî Ölümü).

2.ASAM, Ermeni Araştırmaları II. Kongresi, Ankara, 29-30 Mayıs 2004, (Rus Yarbayı Lyahov’un Türk Tezini Savunan Raporu).

1.Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hapishane Sempozyumu, İstanbul, 4-5 Aralık 2003, (Sovyet Döneminde Mahkûm Dövmeleri).