G¨¹ncel Yaz?lar

TANAP, ¡°T¨¹rk Ak?m?¡± ve T¨¹rkiye¡¯nin ¨¹stlendi?i ¡°Enerji Koridoru¡± Misyonu

Son y?llarda izledi?i aktif siyaset dolay?s?yla Türkiye, büyük gaz ve petrol yataklar?na sahip olmamas?na ra?men Avrasya co?rafyas?nda enerji alan?nda önemli bir oyuncu hâline geldi. Ankara’n?n co?rafî ... [...]

RUSYA, M¨¹TTEF?KLER?N? M? KAYBED?YOR ?

Yakla??k yar?m as?r süren So?uk Sava?, SSCB’nin y?k?l???yla resmen sona erse de XXI. yüzy?l?n ba??nda Rusya enerji kaynaklar?ndan elde etti?i gelirler sayesinde adeta iki kutuplu düzeni yeniden canland?rm?? oldu. Bu ba?lamda ... [...]

T¨¹RK D¨¹NYASINDA S¨¹RG¨¹N VE G?? (K?TABIN ¡°ED?T?RLER?N NOTU¡±NDAN ALINTI)

Prof. Dr. Nesrin Sar?ahtmeto?lu ile Doç. Dr. ?lyas Kemalo?lu’nun ortakla?a yay?na haz?rlad?klar? Türk Dünyas?nda Sürgün ve Göç adl? kitap, Türk Kültürüne Hizmet Vakf? taraf?ndan ... [...]

K?sa ?z Ge?mi?im

Do?. Dr. ?lyas Kemalo?lu (Kamalov)
1978’de Rusya Federasyonu’nun Ulyanovsk ?ehrinde do?du. 2001’de Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans?n?, 2003’te “Alt?n Orda - ?lhanl? Münasebetleri” ba?l?kl? tezle ...
Devam? »